در تصاویر زیر نمونه ای از قلاده های تولیده شده با چاپ نام سگ بر روی قلاده برای برخی از مشتریان ما را مشاهده میکنید  .